EN |FA |TU

نیروی انسانی


در حال حاضر بیش از ده ها نیروی متخصص و کارشناس در بخش های مختلف تولیدی، فنی و پشتیبانی مشغول به فعالیت هستند که اکثریت آنها با تجربه و تخصص خود، این شرکت را در پیشبرد اهدافش یاری می نمایند. همچنین استفاده از پرسنل زن در بخش های کارشناسی و تولیدی یکی از اهداف مدیران شرکت در جذب نیروی انسانی بوده است.